>

فرم نظرسنجی خدمات پس از فروش مهر

شرکت بازرگانی مهر با هدف ارتقای کیفیت خدمات خود و ایجاد یک ارتباط متقابل با مشتریان سعی در افزایش بیشتر رضایت مشتریان خود دارد، از اینرو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذیل، ما را در رسیدن به این هدف یاری فرمایید.

 • میزان رضایت شما از سهولت در برقراری تماس و دسترسی به مراکز خدمات پس از فرو ش، چقدر است
 • سطح رضایت شما از مدت زمان انتظار پ ذیر ش، چقدر است؟
 • میزان آراستگی کارکنان ؟
 • میزان آراستگی و نظم محیط پذیرش؟
 • سطح رضایت شما از میزان زمان گذاشته شده و دقت مشاور به مشکلات مشتری چقدر است؟
 • شیوه برخورد کارکنان با مشتری چگونه بود ؟
 • نحوه پاسخگویی مناسب و سریع به درخواس تها و سوالات احتمالی مشتریان را چگونه ارزیابی م یکنید؟
 • میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی به مشتریا ن نسبت به تعمیرات انجام شده ، چقدر است؟
 • از نظر شما تناسب هزینه دریافتی با اقدامات انجام )در صورت دریافت هزینه( چقدر است؟
 • هزینه پرداختی از نظر شما چقدر منطقی است؟
 • سطح رضایت شما از کیفیت خدمات ارائه شده چقدر است؟
 • میزان رضایت شما از تحویل به موقع و خوش قولی شرکت، چقدر است ؟
 • سطح رضایت مشتری از میزان امانت داری مجموعه از کالای خود، چقدر است؟
 • میزان رضایت شما از مدت زمان تعمیر محصول خود چقدر است؟
 • رضایت کلی شما از گارانتی مهر را از 1 تا 5 بفرمایید؟